Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr 2021)

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) gaat in op 1 juli 2021. Deze wet zorgt voor extra regels voor het bestuur en toezichthouders van verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen.

Doel

De nieuwe regels zorgen ervoor dat deze rechtspersonen beter aansluiten op de bestaande regels voor nv’s en bv’s. De wet moet meer duidelijkheid geven over de wettelijke bevoegdheden en aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders van deze rechtspersonen.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen door de Wbtr zijn:

  • De wet geeft een omschrijving van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen, raad van toezicht en niet-uitvoerende toezichthouders in het bestuur.
  • De bestuurders worden verplicht te handelen in het belang van de rechtspersoon. Heeft een bestuurder een persoonlijk belang dat niet overeenkomt met het belang van de rechtspersoon bij het maken van een besluit? Dan mag de bestuurder niet deelnemen aan dit besluit.
  • De rechter krijgt meer mogelijkheden om een bestuurder of toezichthouder van een stichting te ontslaan.
  • De aansprakelijkheid voor bestuurders bij een faillissement van een rechtspersoon wordt vergelijkbaar met de aansprakelijkheid bij een faillissement van een nv en bv.
  • Rechtspersonen moeten in de statuten aangegeven wat er gebeurt als alle bestuurders of toezichthouders wegvallen, door bijvoorbeeld ziekte of ontslag.
  • Een bestuurder mag niet meer stemmen hebben in een vergadering dan de andere bestuurders bij elkaar. Is dit nog wel het geval? Dan vervalt dit automatisch na 5 jaar of bij de eerstvolgende wijziging van de statuten.

Mail of bel ons als u een voorstel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wilt. Wij zijn u graag van dienst!

Meer nieuws


Wijzigingen Arbeidsongeschiktheidsfonds en Werkhervattingskas
Kleine werkgevers gaan per 1-1-2022 een lagere premie betalen voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) dan grotere werkgevers. Ook gaat de grens tussen kleine en middelgrote werkgevers voor de Werkhervattings...
Lees verder
 
verharding markt cyberverzekeringen
De aanhoudende cyberaanvallen op bedrijven, zoals ook weer afgelopen weekend, leiden naar verwachting op korte termijn tot ingrijpende veranderingen op het gebied van cyberverzekeringen. Dit zal zeker effect he...
Lees verder
 
Forse boete voor te laat melden datalek
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legde op 31-3-2021 een boete op van 475.000 euro omdat een bedrijf een datalek te laat meldde bij de AP. Bij het datalek maakten criminelen persoonsgegevens van meer dan 4.00...
Lees verder
 
Uitstel verplichte AOV voor ZZP-ers
Het voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering dat door werkgeversorganisaties, vakbonden en zelfstandigen is gedaan, stuit op grote problemen in de uitvoering. Daardoor duurt de invoering v...
Lees verder